Trung Tâm Phát Triển Sự Nghiệp về Chăm Sóc và Giáo Dục Thời Thơ Ấu ở Oregon

Trang web mới của chúng tôi đang được dịch sang tiếng Việt và sẽ sớm được đưa ra thị trường. Vui lòng xem dưới đây về các nguồn lực và mẫu đơn hiện có bằng tiếng Việt. Nếu quý vị không thấy một đơn từ hoặc tài liệu tại đây, chúng có thể sẵn có bằng tiếng Anh tại OCCD Resources and forms (OCCD Đơn từ và Tài liệu).

TÀI NGUYÊN

CÁC ĐƠN TỪ

Bước Đăng ký Oregon

Các phần nâng cấp tự nguyện

Các Chương trình Học bổng

  • Đơn xin (Học bổng Giáo dục Sớm Betty Gray)
  • Đơn xin (Học bổng cho Nhà Chăm sóc trẻ Gia đình Oregon)

Đăng Ký Trực Tuyến Oregon (ORO)

Văn Phòng Chăm Sóc Trẻ Em