Search Google Appliance


Văn Phòng Bình Đẳng & Tuân Thủ

Giảng viên, nhân viên và sinh viên trường PSU có trách nhiệm duy trì một môi trường làm việc và học tập không có sự phân biệt đối xử và quấy rối.

Văn Phòng Bình Đẳng & Tuân Thủ

Sự phân biệt đối xử hoặc quấy rối dựa trên tuổi tác, tình trạng khuyết tật, nguồn gốc quốc gia, chủng tộc, màu da, tình trạng hôn nhân, tình trạng cựu chiến binh, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục, thông tin di truyền hoặc khi đang sử dụng chương trình Bồi Thường Cho Người Lao Động, Đạo luật Liên bang về Nghỉ Phép Khám Sức Khỏe Gia Đình, hoặc Đạo luật Nghỉ Phép Khám Sức Khỏe Bang Oregon đều bị nghiêm cấm bởi chích sách PSU. Văn Phòng Bình Đẳng & Tuân Thủ:

  1. Điều tra các khiếu nại về hành vi phân biệt đối xử và quấy rối bị nghiêm cấm.
  2. Đảm bảo tuân thủ các luật lệ và quy định về cơ hội bình đẳng của tiểu bang và liên bang.

Để nộp đơn khiếu nại về hành vi phân biệt đối xử bị nghiêm cấm hoặc yêu cầu trợ giúp, nhấn vào đây.  

Nếu bạn là một giảng viên/nhân viên yêu cầu trợ giúp, yêu cầu của bạn sẽ được giải quyết bởi Phòng Nhân Sự. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với Kristin Smith theo số 503-725-9686 hoặc qua email tại ksmith@pdx.edu

Nếu bạn cần sự trợ giúp hoặc hỗ trợ để điền một trong hai mẫu đơn này, vui lòng liên hệ với Văn Phòng Bình đẳng và Tuân Thủ theo số điện thoại: (503) 725-5919 hoặc qua email tại diversity@pdx.edu. Biểu đồ tiến trình này sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về quá trình điều tra các khiếu nại về hành vi phân biệt đối xử và quấy rối bị nghiêm cấm.  OEC Investigative Flow Chart.pdf

Các Liên Kết Chính Sách:

Consensual Relationship Policy (Chính Sách Quan Hệ Đồng Thuận)
Equal Opportunity Statement  (Tuyên Bố Cơ Hội Bình Đẳng)
Prohibited Discrimination & Harassment Policy (Chính Sách Cấm Phân Biệt Đối Xử & Quấy Rối)
Reasonable Accommodation Policy (Chính Sách Trợ Giúp Hợp Lý)
Religious Accommodation (Trợ Giúp Tôn Giáo)

 

Phần IX

Phần IX của Tu Chính Giáo Dục năm 1972 nêu rõ:

Căn cứ vào giới tính, không có cá nhân nào tại Hoa Kỳ bị loại trừ khỏi việc tham gia vào, bị từ chối các quyền lợi của hoặc bị phân biệt đối xử trong bất kỳ chương trình hoặc hoạt động giáo dục nào vốn nhận được sự hỗ trợ tài chính từ Liên bang.

Văn Phòng Bình Đẳng và Tuân Thủ chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ Phần IX của Đại học Portland State.

Điều phối viên Phần IX của Đại học Portland State là Charles [Chas] Lopez, Giám đốc điều hành Văn Phòng Đa Dạng & Hội Nhập. Liên hệ với Chas Lopez

 

Kế Hoạch Hành Động Chấp Thuận

Kế Hoạch Hành Động Chấp Thuận - dành cho các cá nhân khuyết tật và cựu chiến binh - có sẵn để bất kỳ nhân viên hoặc người nộp đơn nào kiểm tra theo yêu cầu trong giờ làm việc thông thường tại Văn Phòng Bình Đẳng & Tuân Thủ.