Search Google Appliance


Avel Louise Gordly

Avel Louise Gordly
Avel is modest about her accomplishments, perhaps because to describe them all would require a day. The first African American woman elected to the Oregon State Senate, she is a dedicated activist, community leader, PSU professor and author—to name just a few.

Monica Lee Noe

Monica Lee Noe
Monica is just starting her journey at Portland State, but she says she clicked with the campus from day one. She transferred here as a junior and enjoys working in the Queer Resource Center, grabbing lunch at the food carts, drawing, and playing songs on anything with strings.

Ahmed Bohliqa

Ahmed Bohliqa
How do you say “ambition?” How about arriving at Portland State University from Saudi Arabia speaking limited English, but going on to deliver the commencement speech at graduation four years later?

Thông Điệp Từ Trưởng Ban Đa Dạng Của Chúng Tôi

"Đa dạng và Hòa nhập chú trọng đến việc tìm kiếm, tuyển dụng và nuôi dưỡng các tài năng ưu tú trên khắp thế giới. Chúng ta phải nhìn vào ngôi trường của mình và các cá nhân xuất sắc đã tạo dựng nên nó. Chúng ta phải có tư duy đổi mới theo cách chúng ta giáo dục sinh viên để đạt hiệu quả cao hơn trong việc giúp họ trở thành các công dân toàn cầu và có khả năng cạnh tranh trong môi trường toàn cầu."

Jilma Meneses, J.D.